Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Köpvillkor

Försäljningsvillkor – Skola och utbildningsanordnare


Särskilda villkor för Libers digitala produkter


Allmänt
Beställningar
Förlagsnettopris (f-pris)
Ordervärdesrabatt
Orderavgifter
Frakt
Leveranstider
Betalningsvillkor
Transportskador och felaktiga leveranser
Returer

Försäljningsvillkor Bokhandel återförsäljare (pdf)

 


Allmänt

Dessa köpvillkor gäller för Libers avtalskunder. Ansökan görs via ett ansökningsformulär på www.liber.se. Samtliga kunder måste bli godkända enligt Libers kreditpolicy innan köp medges.
Privatpersoner och andra icke avtalskunder hänvisas till bokhandeln för köp.

 


Beställningar

Beställningar görs direkt här på www.liber.se eller via kundservice:

E-post: kundservice.liber@liber.se
Tel: 08-690 90 00

Postadress:
Kundservice Liber AB
113 98 Stockholm

Förlagssystem AB distribuerar på uppdrag av Liber AB
Med order avses en samlad beställning för leverans vid ett tillfälle med en leveransadress och där godset har en och samma godsmärkning.
Produkternas beställningsnummer måste alltid anges på ordern.

 


Förlagsnettopris (f-pris)

Avtalskunder får köpa till förlagsnettopris (f-pris).
Priset som faktureras är det pris som gäller vid leveranstillfället.
Liber har rätt att prisjustera när som helst utan förvarning.

 


Ordervärdesrabatt
Ordervärdesrabatt lämnas med utgångspunkt från orderns f-prisvärde exklusive moms.

Ordervärde kr Rabatt i procent
0 – 24 999 0 %
25 000 – 74 999 2 %
75 000 – 199 999 4 %
200 000 – 499 999 5 %
500 000 – 999 999 7 %
1 000 000 – 9 %

Även restnoterade produkter räknas med i ordervärdet vid beräkningen av rabatten. De faktureras vid leverans med ursprungsorderns rabatt.

 


Orderavgifter

Order via www.liber.se är fria från orderavgift. För övriga order är avgiften 30 kr.
Avgiften för expressorder (max fem titlar) är 150 kr. Expressorder kan bara beställas via Kundservice. Expressorder som kommer till Kundservice före klockan 11.00 levereras från lagret samma dag.

 


Frakt

Frakten betalas av köparen.
Hämtning av leverans med kundens egen speditör kan ske hos Förlagssystem efter överenskommelse med Kundservice vid orderläggning.

 


Leveranstider

Leverans sker normalt inom 5 arbetsdagar. Vid skolstart kan avvikelser från detta förekomma.

 


Betalningsvillkor

Betalningsvillkor för skola och annan utbildningsanordnare är 30 dagar.
Vid försenad betalning har Liber rätt att debitera lagstadgad påminnelseavgift, dröjsmålsränta samt i förekommande fall, avgift för inkasso och betalningsföreläggande.
För order under maj t.o.m. juli med leverans i augusti är kredittiden förlängd till den 31 augusti.

 


Transportskador och felaktiga leveranser

Levererade produkter ska kontrolleras vid mottagandet. Om kolli saknas eller är transportskadat ska detta anges på fraktsedeln innan kvittens sker och en anmälan ska göras till Kundservice inom sju arbetsdagar.
Om leveransen i något annat avseende är felaktig, t.ex. att produkter saknas, ska anmälan göras till Kundservice inom sju arbetsdagar från leveransdagen. Inga produkter får skickas tillbaka till innan godkännande av Kundservice. Fraktkostnaden för återsändandet betalas av Liber AB.

 


Returer

Produkter, med undantag av digitala produkter och Norstedts Ordböcker, får returneras och måste vara Förlagssystem tillhanda senast 6 månader från fakturadatum.
Returnerade titlar måste vara felfria och omärkta. Kunden måste skicka med en kopia på faktura eller följesedel. Annars krediteras inte de returnerade produkterna. Returfrakten betalas av kunden. 
Returerna krediteras till produktens f-pris med ett avdrag på 25 %.

Returer skickas till:
Förlagssystem AB
Returavdelningen/Liber
Tunavägen 90, port 6-10
791 61 Falun

Liber AB förbehåller sig rätten att när som helst utan förvarning ändra försäljningsvillkoren.

Ovanstående försäljningsvillkor gäller från 2015-04-24

 

 

Särskilda villkor för Libers digitala produkter

 

Allmänt
Nedan angivna villkor gäller vid köp av Libers digitala produkter.
Med kund avses den varmed avtal slutits avseende användande av Libers digitala produkter. Avtal har slutits i och med att kunden beställt och fått tillgång till produkten.

 

Upplåtelsens omfattning och begränsning
Genom detta avtal får kunden och användaren en ej exklusiv nyttjanderätt till produkten. Alla andra rättigheter till produkten tillkommer Liber AB och författaren.
Produkten stängs av vid abonnemangstidens slut.
Liber AB förbinder sig att hålla produkten öppen alla dagar kl. 8-22 förutom vid planerade driftsstopp som meddelas via Liber Online.
Liber AB har rätt att 18 månader efter leverans, när som helst och utan förvarning stänga av produkten.
Pluswebbs- och Onlinebokslicenserna är giltiga 12 månader från och med det datum den första elevlicensen i en grupp aktiveras.Pris & rabatter
Ordervärdesrabatter utgår som för övriga produkter, se de allmänna försäljningsvillkoren.Förbud mot kopiering m.m.
Kunden/användaren får inte på något sätt mångfaldiga eller ändra något i produkten. Kunden/användaren får inte ta bort, förstöra eller ändra uppgift om upphovsrätt eller annan rätt till produkten. Även försök till något av ovanstående är otillåtet.
Kunden/användaren har rätt att göra utskrifter från produkten för eget bruk under avtalsperioden.Överlåtelse m.m.
Kunden/användaren äger inte rätt att överlåta nyttjanderätten till produkten från en befintlig användare till en ny användare. Undantaget Onlineboken och Pluswebben Grupplicens där rollen Lärare kan återanvända elevlicenser inom det specifika abonnemangets giltighetstid.
Kunden/användaren får heller inte överlåta, hyra ut, låna ut eller på annat sätt upplåta eller tillhandahålla hela eller delar av produkten.Ansvarsbegränsning
Liber AB ansvarar inte för skador eller förluster, varken direkta eller indirekta, som kan hänföras till användandet av produkten eller till information som förmedlas i densamma.
Kunden ansvarar själv för att reglerna i personuppgiftslagen (1998:204), PuL, iakttas vid användning av produkten. Det innebär bl.a. att Liber AB inte kan hållas ansvarigt för åtgärder som kunden vidtar med personuppgifter. Detta gäller även i sådana fall då åtgärden är nödvändig för användning av produkten.
Liber AB garanterar att framställandet och tillhandahållandet av produkten skett med iakttagande av skälig omsorg och färdighet, dock är kunden och användaren informerad om och accepterar att Liber AB inte garanterar en oavbruten åtkomst till produkten och att Liber AB inte heller ansvarar för att information kan innehålla felaktigheter eller att mottagning kan vara fördröjd då åtkomst till produkten sker via Internet.
Liber AB ansvarar inte för åtkomst till, eller material på, sådan tjänst eller webbplats till vilken produkten länkar.
Liber AB gör inte äganderättsanspråk på de noteringar och/eller material som lärare kompletterar tjänsten med.

 


Uppsägning
Kan det enligt Liber AB:s uppfattning befaras att kunden/användaren bryter mot de villkor som gäller i detta avtal, har Liber AB rätt att säga upp avtalet med omedelbart verkan eller från den tidpunkt som Liber AB anger.

 

Villkorens giltighet
Både för kunden och för Liber AB gäller försäljningsvillkoren även före och efter abonnemangsperioden.


Betalningsvillkor
Se betalningsvillkor i de allmänna försäljningsvillkoren.

 

Returer och återköp för digitala produkter
För digitala produkter ges ingen returrätt.Felaktiga leveranser
Leveransen ska kontrolleras efter mottagandet. Om leveransen i något avseende är felaktig, ska anmälan göras inom sju arbetsdagar från leveransdagen till Support.


Kundservice ger support
Kontakta Kundservice för support och frågor om digitala produkter:
Support
E-post: support@liber.se
Telefon: 08 690 90 00
Öppet: måndag-fredag kl. 08.00-16.00

Liber AB förbehåller sig rätten att när som helst utan förvarning ändra försäljningsvillkoren.

Försäljningsvillkoren ovan för digitala produkter gäller från 2014-09-01.