Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Bedömningsmaterial i svenska och sva åk 7-9 Series mark

Nivåtest, bedömningsstöd och matriser

Bedömningsmaterial i svenska och sva åk 7-9 är just vad det heter, ett bedömningsmaterial. Det är tänkt att hjälpa lärare och elever i bedömningen av elevernas kunskapsnivå i svenska. Materialet går hand i hand med kunskapskraven i Lgr11. Det består av färdighetstester med facit, samt bedömningsmatriser och autentiska elevsvar som är bedömda utifrån matriserna.

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig förTitel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Bedömningsmaterial i svenska som andraspråk åk 7-9 (nedladdningsbar)

978-91-47-12141-0

Fil
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Nedladdningsbar i 12 månader Omfång: 200 sidor

Smakprov

  1748 kr  (2185 kr)   

Bedömningsmaterial i svenska åk 7-9 (nedladdningsbar)

978-91-47-12011-6

Fil
Utgivningsår: 2014 , Upplaga: 1
Nedladdningsbar i 12 månader

  1748 kr  (2185 kr)   

Läs mer

Utmärkande drag
- Stödjer och synliggör bedömningsarbetet

- Facit med autentiska färdigbedömda elevsvar

- Uppgiftsspecifika bedömningsmallar

- Lgr 11 som utgångspunkt

- Underlättar sambedömning

Bedömningsmaterial i svenska åk 7-9 innehåller tre övergripande färdighetstester, ett för varje årskurs, med innehåll som är avpassat för årskursen och elevernas mognadsnivå. Varje färdighetstest fokuserar på tre färdigheter: Läs, Tal och samtal samt Skriv.

Varje färdighetstest innehåller:

1. en textbank att utgå ifrån

2. läsförståelsefrågor som behandlar momentet Läs

3. uppgifter att diskutera eller presentera muntligt som testar momentet Tal och samtal

4. skrivuppgifter som testar momentet Skriv genom att tillämpa utvalda texttyper

5. ett facit bestående av autentiska elevsvar på läsförståelsefrågorna samt färdiga bedömningar av dessa elevsvar

6. en enkel, kryssbar matris (mall) för momentet Tal och samtal

7. bedömningsmallar för varje texttyp i momentet Skriv (novell, artikel, krönika och reportage t.ex.)

8. autentiska elevtexter med bedömningskommentarer.

Dessutom finner du en mall/matris där du kan stämma av vilka av kunskapskraven i Lgr11 som uppnåtts och på vilken nivå.

Färdiga bedömningar av autentiska elevsvar
Alla läsförståelsefrågorna har ett facit som innehåller bedömningsstöd till dig som lärare. Eftersom det i facit grundligt förklaras hur frågorna är konstruerade och vilka förmågor de testar, får du stöd i och en motivering till hur du bör bedöma dina elevers svar.

Följande är ett exempel på en fråga på en text som handlar om en flicka som vill visa en pojke att hon är intresserad av honom. Detta framkommer om man läser mellan raderna och uppfattar ett orsakssamband.

Fråga: På vilket sätt märker man att flickan är intresserad av pojken på bryggan? Ge ett exempel och förklara. (2 poäng)

Förklaring till läraren: "För 2 poäng ska förklaringen tydligt ha en relativt god koppling som visar att eleven ser orsakssambandet. Enbart ett exempel visar att eleven kan hitta efterfrågad information i texten och det ger 1 poäng."

Exempel på elevsvar som har fått 2 poäng: "Hon klampar på bryggan för att han ska märka henne." Motivering till dig som lärare: "Svaret visar att eleven har uppfattat ett orsakssamband, nämligen att flickan har en avsikt med klampandet."

Exempel på elevsvar som har fått 1 poäng: "Hon frågade om det var kallt fast hon redan visste svaret." Motivering till läraren: "Svaret är bara ett exempel och förklarar inte hur detta visar att hon är intresserad, orsakssambandet är alltså utelämnat."

Exempel på elevsvar som har fått 0 poäng: "Hon klär av sig för att han ska kolla in henne." Motivering till läraren: "Det finns ingenting i texten som antyder att hon gör detta för att skapa intresse. Slutsatsen är alltså felaktig."

Stöd till dig som lärare
Bedömningsmatriser kopplade till de specifika uppgifterna hjälper både lärare och elever att se var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling och vad de ska sikta in sig på för att utvecklas vidare.

Färdighetstesterna hjälper läraren att bedöma elevernas kunskapsnivå i förhållande till målen och kunskapskraven i Lgr11.

Materialet fungerar också som ett stöd inför betygssättning och som förberedelser inför de nationella proven i slutet av åk 9.

I materialet finns också förslag på hur du kan arbeta formativt med eleverna genom att använda bedömningsmatriserna på elevernas eget arbete, alternativt på de autentiska elevexempel som finns att tillgå.

Tankarna bakom materialet
Bedömningsmaterialet är framtaget av legitimerade lärare i svenska med erfarenhet från provkonstruktion i samband med nationella prov. Det är tillämpat och i detalj utprövat tillsammans med lärare och elever på ett högstadium i Stockholm. Vid framtagningen av materialet har vi noga följt ämnesplanens syfte, centralt innehåll och kunskapskrav i Lgr11.

Bedömningsmaterialet är mycket gediget. Det är tänkt att genomföras så här:

Läsdelen görs under ett tillfälle om 80 minuter, alternativt under två tillfällen. Då behöver eleverna minst 40 minuter för läsning av texterna och 60 minuter för arbetet med texterna och med läsförståelsefrågorna.

Färdighetsproven Tala och samtala samt Skriva kan göras vid andra tillfällen.

Du som lärare kan också dela upp läsprovet i mindre enheter, text för text.

Arbeta formativt
Det finns många sätt att använda bedömningsmaterialet i ett formativt syfte. Flera sätt beskrivs på materialets inledande sidor. Många lärare använder proven som ett sätt att avdramatisera de nationella proven, eller för att visa olika möjliga lösningar som andra elever har kommit på. Det hjälper eleverna att se distinktioner mellan svaren vad gäller nivå, stil och träffsäkerhet.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen