Om Liber     Kvalitetspolicy för läromedel

Kvalitetspolicy för läromedel

2020 antog vi i Läromedelsföretagen en kvalitetspolicy för läromedel och tog fram ett särskilt stöd för lärare vid val av läromedel.

Kvalitativa läromedel för ett likvärdigt lärande

En viktig utgångspunkt för arbetet med att utveckla kvalitativa läromedel är att alla elever ska ha möjlighet att nå kunskapsmålen, oavsett bakgrund. Den nya policyn är ett styrande dokument med riktlinjer för utveckling av läromedel för Läromedelsföretagens medlemmar.

Kvalitetspolicyn bygger på fem områden:

  • Ger förutsättningar att klara uppsatta mål

  • Kvalitetssäkrad utvecklingsprocess

  • Kunskapsbaserat och engagerande innehåll

  • Stöd för lärarna

  • Forskning och pedagogik

Läs mer om Läromedelsföretagens kvalitetspolicy


Stöd för lärare vid val av läromedel

Läromedelsföretagen har även tagit fram ett stöd vid val av läromedel. Stödet innehåller frågor som är bra att ställa vid inköp av läromedel och vad lärare ska kräva av ett läromedel - oavsett om det är tryckt eller digitalt.

Frågorna ska underlätta valet av läromedel så att lärare har möjlighet att välja de som är av hög kvalitet, passar den lokala undervisningssituationen, kan möta elevernas olika behov samt har en stadig förankring i skolans läroplan.

Läs mer om stöd vid val av läromedel


Mer om Läromedelsföretagen

Läromedelsföretagen är en branschorganisation med 18 medlemsföretag som står för utgivning av majoriteten av skolans läromedel och en betydande del av högskolans kurslitteratur. Tillsammans verkar vi för att lärare ska få bättre förutsättningar att undervisa och för att elever och studenter ska nå högre kunskapsresultat. Läromedelsföretagen för också dialog och samverkar med skolmyndigheter, huvudmän och organisationer.