Varukorg

Varukorgen är tom

Nya kostnadsfria workshops

Nya kostnadsfria workshops från Liber!

Den som slutar försöka bli bättre, slutar vara bra heter det. Forskning och vetenskap utvecklas i en rasande takt och alla behöver ta ledningen över sin egen kompetensutveckling. Därför har vi tagit ett helhetsgrepp på ständigt lärande både för lärare, skolledare och alla andra som vill ta ledningen.

Lagom till höstlovet i vecka 44 bjuder vi på kompetensutveckling inom sex områden som kan vara aktuella för dig och dina kollegor i er yrkesroll.

Varje workshop består av:

  • En filmad föreläsning på 10-15 minuter
  • 3 frågor som sätter igång diskussionen i kollegiet och stärker er ytterligare i er profession.

Ni väljer själva när ni tittar och hur lång tid ni avsätter för diskussionen.

Intresserad men osäker på om du kan delta?

Anmäl dig så får du chansen att se samtliga workshops när det passar dig och dina kollegor, även efter v 44.

Streck grey 600

[puff-rosa-pojkar-skolan

Fredrik Zimmerman är fil.dr i barn- och ungdomsvetenskap. Han har skrivit boken Pojkar i skolan och Nya vägar för en likvärdig skola.

Gör skolan mer begriplig och få fler elever att lyckas

Trots stora och över tid ökande betygsskillnader mellan könen, fortsätter skolan ännu efter 25 år att luta sig mot teorier om en maskulinitetsskapande antipluggkultur som förklaringsmodell till pojkars sämre skolprestationer.

Fredrik Zimmerman lyfter fram ny forskning och hur den kan tillämpas i klassrummet i syfte att göra skolan mer begriplig, och med det mer likvärdig, för eleverna. Det här gynnar alla elever, särskilt de svagaste och av vilka pojkar utgör majoriteten.

Streck grey 600

[Vill du får jag ska vi-forffoto

Gunilla Zuleta är fil.mag. i idéhistoria och har inom utbildningen skrivit om Michel Foucaults maktteori. Zuleta är också leg. gymnasielärare i svenska och samhällskunskap och har i sitt examensarbete på lärarutbildningen skrivit om elevdemokrati. Hon är även utbildad radiojournalist.

Arbeta med sexualitet, samtycke och relationer

Funderar du på hur du och dina kollegor ska kunna ta er an uppdraget att jobba med ämnet sexualitet, samtycke och relationer?

Gunilla Zuleta kommer ge en introduktion till begreppet normkreativitet. Med fokus på just normkreativitet kan förstelnade och hämmande uppfattningar brytas upp eller t.o.m brytas ner. Lust, fantasi och öppenhet inför nya grepp kan ge en gnista till planeringen av undervisningen.

Den här workshopen riktar sig till lärare i åk 7-9 i grundskolan och på gymnasiet. Även andra på skolan, elevhälsan, ledningen och assistenter kan medverka.

Streck grey 600

[Borja-gora-forffoto

Niklas Delmar, Johan Book och Emma Egnell har skrivit boken Börja göra – en handbok i ledarskap, medarbetarskap och medarbetarkommunikation. Tillsammans driver de HejEngagemang, där de arbetar rådgivande med att skapa engagemang och välmående för organisationer och företag.

Börja göra! Kraften i ett starkt medarbetarengagemang

Genom att skapa hållbara resultat över tid ökar hela organisationens engagemang och fler människor får möjlighet att öka sitt välmående och sin prestation.

Med utgångspunkt i vad arbetspsykologiforskningen säger om engagemang, motivation, välmående och måluppfyllelse visar den här workshopen hur ni skapar de bästa förutsättningarna på jobbet tack vare ert välmående och inte på bekostnad av.

Streck grey 600

Workshops som kommer december 2022

[Aktivt-medarb-sjalvledar-forffoto

Anna Tufvesson har skrivit Aktivt medarbetarskap – ta ansvar och utvecklas på jobbet samt Aktivt självledarskap – en arbetsbok för att för att skapa goda relationer på jobbet och hemma. Hon har jobbat med ledar- och medarbetarutveckling i över 20 år varav 11 år inom kommunal verksamhet.

Medarbetarskapet - en viktig pusselbit i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Vad är ett aktivt medarbetarskap och vilka vinster ser vi i verksamheten om vi jobbar med det? Vilket ansvar har arbetsgivaren och vilket eget ansvar har vi för vår fysiska och psykiska hälsa? Hur bidrar vi till vår egen och andras arbetsglädje? Hur gör vi vår chef bra?

Det här är exempel på frågeställningar som tas upp under workshopen som leds av Anna Tufvesson.

Streck grey 600

[Elevhälsa_paket-forffoto

Erik Hall är tillförordnad rektor på Visättraskolan. Ingrid Hylander är legitimerad psykolog och docent i pedagogik. Tillsammans har de också skrivit Elevhälsa i praktiken - Hur gör vi? och Skolutveckling i praktiken - Konkreta exempel.

En skolkultur som främjar kunskap, trygghet & trivsel

Det är viktigt att satsa på helheten för att kunna ge stöd till de elever som behöver det allra mest. Med avstamp från boken Elevhälsa i praktiken - Konkreta exempel diskuteras vikten av en positiv skolkultur som främjar alla elevers kunskapsutveckling.

I workshopen får du ta del av insatsen Likvärdig start som är ett konkret exempel som främjar en positiv skolkultur. Personalgruppen får möjlighet att arbeta tillsammans för att definiera den förtroendefulla pedagogen.

Streck grey 600

[Tillitsbaserat-ledarskap-forffoto

Charlotta Lundgren är leg. psykolog och organisationskonsult och har mångårig erfarenhet av utvecklingsarbete inom såväl privata som offentligt finansierade verksamheter. Hon arbetar med organisationsutveckling, ledarskap, medarbetarskap och grupprocesser. Hon har de senaste åren utbildat och stöttat många organisationer att ställa om till en verksamhet med tillit som grund.

Arbeta tillitsbaserat

Mer info kommer.

Streck grey 600

Intresserad men osäker på om du kan delta?

Anmäl dig så får du chansen att se samtliga workshops när det passar dig och dina kollegor, även efter v 44.

Streck grey 600

;