Varukorg

Varukorgen är tom

Köpvillkor

Försäljningsvillkor – Skola och utbildningsanordnare

Allmänt
Beställningar
Förlagsnettopris (f-pris)
Orderavgifter
Frakt
Leveranstider
Betalningsvillkor
Transportskador och felaktiga leveranser
Returer
Särskilda villkor för Libers digitala produkter
Allmänt

Dessa köpvillkor gäller för Libers avtalskunder. Ansökan görs via ett ansökningsformulär. Samtliga kunder måste bli godkända enligt Libers kreditpolicy innan köp medges. Privatpersoner och andra icke avtalskunder hänvisas till bokhandeln för köp.

Beställningar

Beställningar görs direkt här på www.liber.se eller via kundservice:
E-post: kundservice.liber@liber.se
Tel: 08-690 90 00

Postadress:
Kundservice Liber AB
113 98 Stockholm
Förlagssystem AB distribuerar på uppdrag av Liber AB

Med order avses en samlad beställning för leverans vid ett tillfälle med en leveransadress och där godset har en och samma godsmärkning.
Produkternas beställningsnummer måste alltid anges på ordern.

Förlagsnettopris (f-pris)

Avtalskunder får köpa till förlagsnettopris (f-pris). Priset som faktureras är det pris som gäller vid leveranstillfället. Liber har rätt att prisjustera när som helst utan förvarning.

Ordervärdesrabatt

Ingen generell ordervärdesrabatt erbjuds utan en eventuell rabatt förhandlas separat mellan Liber AB och kund. Eventuell ordervärdesrabatt lämnas med utgångspunkt från orderns f-prisvärde exklusive moms och även restnoterade produkter omfattas i ordervärdet.Orderavgifter

Order via www.liber.se är fria från orderavgift. För övriga order är avgiften 30 kr. Avgiften för expressorder (max fem titlar) är 150 kr. Expressorder kan bara beställas via Kundservice. Expressorder som kommer till Kundservice före klockan 11.00 levereras från lagret samma dag.

Frakt

Frakten betalas av köparen. Hämtning av leverans med kundens egen speditör kan ske hos Förlagssystem efter överenskommelse med Kundservice vid orderläggning.

Leveranstider

Leverans sker normalt inom 5 arbetsdagar. Vid skolstart kan avvikelser från detta förekomma.
Om du vill senarelägga en leverans, kontakta Kundservice.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor för skola och annan utbildningsanordnare är 30 dagar. Vid försenad betalning har Liber rätt att debitera lagstadgad påminnelseavgift, dröjsmålsränta samt i förekommande fall, avgift för inkasso och betalningsföreläggande. För order under maj-juli med leverans i augusti är kredittiden förlängd till den 31 augusti.

Transportskador och felaktiga leveranser

Levererade produkter ska kontrolleras vid mottagandet. Om kolli saknas eller är transportskadat ska detta anges på fraktsedeln innan kvittens sker och en anmälan ska göras till Kundservice inom sju arbetsdagar. Om leveransen i något annat avseende är felaktig, t.ex. att produkter saknas, ska anmälan göras till Kundservice inom sju arbetsdagar från leveransdagen. Inga produkter får skickas tillbaka till innan godkännande av Kundservice. Fraktkostnaden för återsändandet betalas av Liber AB.

Returer

Produkter, med undantag av digitala produkter och Norstedts Ordböcker, får returneras och måste vara Förlagssystem tillhanda senast 6 månader från fakturadatum. Returnerade titlar måste vara felfria och omärkta. Kunden måste skicka med en kopia på faktura eller följesedel. Annars krediteras inte de returnerade produkterna. Returfrakten betalas av kunden. Returerna krediteras till produktens f-pris med ett avdrag på 25 %.

Returer skickas till:
Förlagssystem AB
Returavdelningen/Liber
Tunavägen 90, port 6-10
791 61 Falun

Förbud mot kopiering

Liber AB:s produkter är skyddade av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus Copyright Access avtal, är förbjuden. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman, t.ex. kommun, eller Bonus Copyright Access.

Liber AB förbehåller sig rätten att när som helst utan förvarning ändra försäljningsvillkoren.

Ovanstående försäljningsvillkor gäller från 2019-05-01

Särskilda villkor för Libers digitala produkter

Allmänt

Nedan angivna villkor gäller vid köp av Libers digitala produkter. Med kund avses den varmed avtal slutits avseende användande av Libers digitala produkter. Avtal har slutits i och med att kunden beställt och fått tillgång till produkten.

Upplåtelsens omfattning och begränsning

Genom detta avtal får kunden och användaren en ej exklusiv nyttjanderätt till produkten. Alla andra rättigheter till produkten tillkommer Liber AB och författaren. Produkten stängs av vid abonnemangstidens slut. Liber AB förbinder sig att hålla produkten öppen alla dagar kl. 8-22 förutom vid planerade driftsstopp som meddelas via Liber Online. Liber AB har rätt att 18 månader efter leverans, när som helst och utan förvarning stänga av produkten. Pluswebbs- och Onlinebokslicenserna är giltiga 12 månader från och med det datum den första elevlicensen i en grupp aktiveras.

Pris och rabatter

Ordervärdesrabatter utgår som för övriga produkter, se de allmänna försäljningsvillkoren ovan.

Förbud mot kopiering

Liber AB:s produkter är skyddade av upphovsrättslagen och kopieringsförbud råder. Kunden/användaren får inte på något sätt mångfaldiga eller ändra något i produkten. Kunden/användaren får inte ta bort, förstöra eller ändra uppgift om upphovsrätt eller annan rätt till produkten. Även försök till något av ovanstående är otillåtet.

Överlåtelse

Kunden/användaren äger inte rätt att överlåta nyttjanderätten till produkten från en befintlig användare till en ny användare. Undantaget Onlineboken och Pluswebben Grupplicens där rollen Lärare kan återanvända elevlicenser inom det specifika abonnemangets giltighetstid. Kunden/användaren får heller inte överlåta, hyra ut, låna ut eller på annat sätt upplåta eller tillhandahålla hela eller delar av produkten.

Ansvarsbegränsning

Liber AB ansvarar inte för skador eller förluster, varken direkta eller indirekta, som kan hänföras till användandet av produkten eller till information som förmedlas i densamma.

Liber AB åtar sig att följa bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation 2016/679, ”GDPR”) eller annan tillämplig lagstiftning avseende behandling av personuppgifter. Liber AB behandlar personuppgifter i enlighet med Liber AB:s vid var tid gällande integritetspolicyn. För det fall kunden hanterar eller lagrar personuppgifter inom ramen för produkten kan Liber AB, i enlighet med GDPR, komma att betraktas som kundens personuppgiftsbiträde. Kunden är dock alltjämt personuppgiftsansvarig för sådana hanterade eller lagrade personuppgifter. Om det inte redan finns ett gällande personuppgiftsbiträdesavtal mellan Liber AB och kunden, ska kunden säkerställa att parterna ingår ett sådant. Det gör kunden genom att ladda ner, fylla i och skriva ut avtalet i två exemplar.

Libers personuppgiftsbiträdesavtal (.docx)

Signera båda exemplaren och skicka till
Liber AB
113 98 Stockholm

Kunden kan även scanna in det påskrivna avtalet och skicka via e-post till kundservice.liber@liber.se.

Liber AB garanterar att framställandet och tillhandahållandet av produkten skett med iakttagande av skälig omsorg och färdighet, dock är kunden och användaren informerad om och accepterar att Liber AB inte garanterar en oavbruten åtkomst till produkten och att Liber AB inte heller ansvarar för att information kan innehålla felaktigheter eller att mottagning kan vara fördröjd då åtkomst till produkten sker via Internet.

Liber AB ansvarar inte för åtkomst till, eller material på, sådan tjänst eller webbplats till vilken produkten länkar.

Liber AB gör inte äganderättsanspråk på de noteringar och/eller material som lärare kompletterar tjänsten med.

Uppsägning

Kan det enligt Liber AB:s uppfattning befaras att kunden/användaren bryter mot de villkor som gäller i detta avtal, har Liber AB rätt att säga upp avtalet med omedelbart verkan eller från den tidpunkt som Liber AB anger.

Villkorens giltighet

Både för kunden och för Liber AB gäller försäljningsvillkoren även före och efter abonnemangsperioden.

Betalningsvillkor

Se betalningsvillkor i de allmänna försäljningsvillkoren.

Returer och återköp för digitala produkter

För digitala produkter ges ingen returrätt.

Felaktiga leveranser

Leveransen ska kontrolleras efter mottagandet. Om leveransen i något avseende är felaktig, ska anmälan göras inom sju arbetsdagar från leveransdagen till Support.

Kundservice ger support

Kontakta Kundservice för support och frågor om digitala produkter:
E-post: support@liber.se
Telefon: 08-690 90 00
Öppet: måndag-fredag kl. 08.00-16.00

Liber AB förbehåller sig rätten att när som helst utan förvarning ändra försäljningsvillkoren.

Försäljningsvillkoren ovan för digitala produkter gäller från 2019-05-01.