Support   Digitala läromedel     Användarvillkor

Användarvillkor

Här hittar du våra användarvillkor för digitala produkter och tjänster.

Dessa användarvillkor gäller för Kunds användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls av Liber AB.

1. Allmänt

Med Kund avses den varmed avtal slutits avseende användande av Libers digitala produkter och tjänster. Som Kund ansvarar du även för att elever och personal på din skola som använder produkten följer dessa användarvillkor om du är Kund via din skola. Genom att godkänna dessa användarvillkor i samband med beställning och tillgång därefter givits till produkten eller tjänsten har avtal med Liber AB ingåtts.

2. Beskrivning av produkten/tjänsten

För innehåll och utformning av produkten/tjänster svarar Liber AB. En viss produkt kan från tid till annan utgå ur Liber AB:s sortiment. Liber AB förbehåller sig rätten att ersätta utgående produkter med likvärdiga sådana.

Vissa av Liber AB:s produkter innehåller användargenererat material. I dessa fall ansvarar Kunden själv för texter, bilder, videoklipp och annat material som Kunden och/eller elever/personal publicerat i produkten.

Liber AB använder s.k. kakor (cookies) i sina produkter/tjänster. I Liber AB:s digitala läromedelsplattformar behandlas inga personuppgifter för reklamändamål eller för att tillhandahålla oönskade erbjudanden. Liber AB använder där endast funktionella eller integritetsvänliga cookies för analys. I det fall Kunden inte har begränsat användandet av kakor i sin webbläsare, anses Kunden ha samtyckt till dess användning.

3. Upplåtelser och rättigheter

Genom detta avtal får Kunden och användaren en ej exklusiv nyttjanderätt till produkten. Alla andra rättigheter till produkten tillkommer Liber AB och eventuellt andra rättighetsinnehavare med vilka Liber AB avtalat. Produkten stängs av vid abonnemangstidens slut.

Kunden/användaren äger inte rätt att överlåta nyttjanderätten till produkten från en befintlig användare till en ny användare. Undantaget produkter där rollen Lärare kan återanvända elevlicenser inom det specifika abonnemangets giltighetstid.

4. Immateriella rättigheter

Liber AB:s produkter är skyddade av upphovsrättslagen och kopieringsförbud råder. Kunden/användaren får inte på något sätt mångfaldiga eller ändra något i produkten. Kunden/användaren får inte ta bort, förstöra eller ändra uppgift om upphovsrätt eller annan rätt till produkten. Även försök till något av ovanstående är otillåtet.

Kunden ansvarar för att dels ha inhämtat nödvändiga rättigheter och tillstånd till användargenererat material, dels för att elever/personal har inhämtat nödvändiga rättigheter och tillstånd till användargenererat material. För det fall Kunden uppmärksammas på att det förekommer olagligt material i produkten/tjänsten ska Kunden så snart som möjligt meddela Liber AB detta.

Liber AB kan komma att ta bort användargenererat material som publicerats i produkten/tjänsten utan godkännande från rättighetsinnehavare. Detta gäller även användargenererat material som inte är förenligt med svensk lag och t.ex. innehåller hets mot folkgrupp, förtal eller uppvigling.

Kunden är skyldig att hålla Liber AB skadeslöst avseende kostnader som åsamkas Liber AB till följd av anspråk som kan härledas till att kundens användning av produkten gör intrång i annans immateriella rättigheter, förutsatt att Liber AB utan dröjsmål informerar kunden om sådant anspråk.

6. Ansvarsbegränsning

Liber AB ansvarar inte för skador eller förluster, varken direkta eller indirekta, som kan hänföras till användandet av produkten/tjänsten eller till information som förmedlas i densamma.

Liber AB garanterar att framställandet och tillhandahållandet av produkten/tjänsten skett med iakttagande av skälig omsorg och färdighet, dock är Kunden informerad om och accepterar att Liber AB inte garanterar en oavbruten åtkomst till produkten. Liber AB ansvarar inte för att information ändå kan innehålla felaktigheter eller att mottagning kan vara fördröjd då åtkomst till produkten sker via Internet.

Liber AB ansvarar inte för åtkomst till, eller material på, sådan tjänst eller webbplats till vilken produkten länkar.

7. Avtalstid, uppsägning

Detta avtal gäller under den tid som har angivits på användarbehörigheten som levererats till Kunden.

Kan det enligt Liber AB:s uppfattning befaras att Kunden/användaren bryter mot de villkor som gäller i detta avtal, har Liber AB rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan eller från den tidpunkt som Liber AB anger.

Utöver vad som anges i detta avtal har part rätt att med omedelbar verkan säga upp detta avtal om motparten begår avtalsbrott och underlåter att vidta rättelse inom tio dagar från andra partens skriftliga meddelande om avtalsbrottet eller inleder likvidationsförfarande, ansöker om eller försätts i konkurs, ställer in betalningarna eller på annat sätt kan befaras vara på obestånd.

8. Villkorsändring

Liber AB har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa villkor. Om ändring sker kommer vi att meddela Kund innan dessa träder i kraft. Meddelandet kan ske via e-post, på Liber.se eller på annat sätt i produkten/tjänsten.

9. Betalningsvillkor

Se 7. Betalningsvillkor i Libers Köpvillkor.

10. Returer och återköp för digitala produkter

För digitala läromedel ges ingen returrätt förutom då licensen ingår i paket bestående av tryckt bok och digital licens.

11. Behandling av personuppgifter

Liber AB åtar sig att följa bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation 2016/679, ”GDPR”) eller annan tillämplig lagstiftning avseende behandling av personuppgifter. Liber AB behandlar personuppgifter i enlighet med Liber AB:s vid var tid gällande integritetspolicyn.

För det fall Kunden hanterar eller lagrar personuppgifter inom ramen för produkten kan Liber AB, i enlighet med GDPR, komma att betraktas som Kundens personuppgiftsbiträde. Kunden är dock alltjämt personuppgiftsansvarig för sådana hanterade eller lagrade personuppgifter.
Om det inte redan finns ett gällande personuppgiftsbiträdesavtal mellan Liber AB och kunden, ska Kunden säkerställa att parterna ingår ett sådant. Det gör Kunden genom att ladda ner, fylla i och skriva ut avtalet i två exemplar.

Libers personuppgiftsbiträdesavtal (.docx)

Signera båda exemplaren och skicka till
Liber AB
113 98 Stockholm

Kunden kan även scanna in det påskrivna avtalet och skicka via e-post till [email protected].

12. Tvistelösning

Eventuell tvist om tolkning och tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsfrågor ska lösas i enlighet med svensk rätt och slutligen avgöras genom skiljedom enligt Regler för Stockholms Handelskammare Skiljedomsinstitut. Skiljedomsförfarandet ska äga rum i Stockholm.Dessa Användarvillkor gäller från 2019-08-14. Liber AB förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning ändra dessa användarvillkor.