Hem   Aktuellt     Hjälp dina elever att minnas

2 June 2022

Hjälp dina elever att minnas

Hjälp dina elever att minnas

Använd frågor för att hjälpa dina elever med inlärningen


Hur kan vi hjälpa våra elever att minnas allt vi går igenom? Kognitionsvetenskap är ett hett ämne som seglat upp på agendan, och något som framöver kommer att ta ännu större plats i lärarutbildningen. Att använda frågor som en metod för inlärning har visat sig vara effektivt, genom att information från korttidsminnet då flyttar till långtidsminnet och därmed befästs.

Vill du hjälpa dina elever att minnas vad de lärt sig? Använd frågor i undervisningen! Här får du några praktiska tips.

 • Testa kunskaperna direkt efter inlärning
  Nyckeln är att låta eleven tänka till direkt efter genomgången teori, eller efter det att eleven har läst en text. Det kan de till exempel göra genom att svara på frågor, rita en tankekarta eller skriva en sammanfattning. Men det viktiga är, att eleven inte har faktatexten framför sig, för det försämrar inlärningen. Inlärning kräver att hjärnan anstränger sig!

 • Använd frågor på olika nivåer
  Olika typer av djup och svårighetsgrad lämpar sig bäst i olika skeden av inlärningen. Följ dessa steg och se hur elevernas kunskap växer.

  1. Begreppsträning
  Börja alltid med begreppsträning efter varje avsnitt och direkt efter genomgång. Då lär sig eleven grunderna och kan använda dessa för att besvara de djupare frågorna i kapitlets slut.

  2. Basfakta
  Träna på begreppen i en kontext. Fakta ska kunna hämtas från kapitlet, och det måste gå att hitta ett väldefinierat svar i texten.

  3. Koppla ihop olika typer av fakta
  Eleven kan här koppla ihop de nya kunskaperna med saker de lärt sig i tidigare kapitel eller i andra ämnen.

  4. Tänk till!
  Här får eleven tänka till och lyfta blicken. Det är ofta öppna frågor, dvs det finns inte alltid ett bestämt svar. Det kanske finns flera olika svar. Här går det inte att leta upp det rätta svaret i texten. Eleven kan behöva fundera och dra egna slutsatser, och kan behöva reflektera över olika ståndpunkter och välja vad som verkar vara det vettigaste svaret ur olika aspekter.


Att använda frågor som en metod för inlärning är effektivt från lågstadiet upp till universitetet eftersom det handlar om generella principer för inlärning.

Lycka till!

resource-not-found

Tips när du formulerar dina frågor

 • Sträva efter frågor som väcker elevens intresse och får eleven att fundera och reflektera.

 • Formulera dina frågor tydligt så att dina elever inte tvekar om vad den handlar om och vad som efterfrågas.

 • Undvik ja/nej-frågor.

 • Börja gärna en fråga med “Hur” eller “Varför”.

 • Undvik om möjligt frågor av typen “Ge exempel på...” eller “Beskriv”, eftersom svaren ofta blir odefinierade.