Hem   Aktuellt     "Liber Läs! Ordkunskap är det första läromedlet i sitt slag"

23 May 2023

"Liber Läs! Ordkunskap är det första läromedlet i sitt slag"

"Liber Läs! Ordkunskap är det första läromedlet i sitt slag"

Att arbeta riktat och systematiskt med att stärka elevernas språk och ordförråd är något som många lärare har ett behov av, något som Lejla Mandzic och Ingrid Thulin Ohlander, författare till Liber Läs! Ordkunskap har tagit fasta på. Vi fick den stora äran att prata lite med Lejla och Ingrid.

Nu är vi nyfikna! Vilka är ni och vad har ni för bakgrund?

Lejla och Ingrid heter vi och är författare till det nya läromedlet Liber Läs! Ordkunskap. Vi är förutom författare även språk-, läs- och skrivutvecklare och logopeder. Vi har arbetat i allt från socioekonomiskt utsatta områden där en majoritet av eleverna har annat modersmål än svenska, till skolor med hög andel elever från akademiska bakgrund.

Att skriva detta läromedel började som en god idé som inte gick att stoppa. Det har efter hand vuxit och utvecklats till att bli ett både utmanande, givande och roligt projekt för oss vid sidan av våra ordinarie arbeten. Den främsta motivationen för oss att skriva detta läromedel har varit att vi själva identifierade ett behov av just den här typen av material i våra egna språkutvecklande uppdrag.

resource-not-found

Berätta lite om läromedlet, dess upplägg och innehåll.

Liber Läs! är en helt ny serie för läsundervisning, som utgår från den vetenskapligt vedertagna läsmodellen Simple view of reading. Teorin säger att elevens läsförståelse är beroende av en stark avkodningsförmåga och språkförståelse, där elevernas ordförråd är den enskilt viktigaste bakomliggande faktorn.

Liber Läs! Ordkunskap är det första läromedlet i sitt slag, som riktar in sig på att erbjuda läraren ett systematiskt sätt att arbeta med ämnesövergripande ord i helklass. Vi vet att många elever av olika skäl kan behöva stärka sitt ordförråd för att få bättre förutsättningar att klara skolan.

Vi har skapat övningarna med utgångspunkt i evidensbaserade metoder för hur vi bäst får denna typ av ord att fastna. Genom att arbeta just med det ämnesövergripande ordförrådet kan vi stärka elevernas lärande i alla skolämnen, som ett komplement till de ämnesspecifika ord som lärare typiskt sett redan har ett stort fokus på.


Hur kan jag som lärare använda läromedlet på bästa sätt?

Det är många lärare som har sett ett behov av att arbeta riktat med att stärka elevernas språk och ordförråd. Att arbeta riktat och systematiskt med ordförrådet genom Liber Läs! Ordkunskap kan vara en viktig pusselbit i ett bredare språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vi föreslår att man arbetar med ett ord i veckan, och med fördel sprider ut olika moment över veckan.

resource-not-found

"Liber Läs! Ordkunskap började som en god idé som inte gick att stoppa"

Fanns det något ni saknade i befintliga läromedel?

Ja, för att stärka ordförrådet fokuserar man i befinitliga läromedel ofta på en annan kategori mer ämnesspecifikas ord, som möbler i hemmet, maträtter eller liknande. Man behöver naturligtvis kunna ord så som visp och hatthylla också, men denna kategori av ord kommer inte användas lika ofta i undervisningen som den kategori av ämnesövergripande skoltypiska ord som vi har utgått ifrån.

Dessutom har man ofta elever med ett annat modersmål än svenska som primär målgrupp. Vi vet att det finns många elever som har svenska som modersmål, eller som har flera språk men där svenska är det starkaste språket – som ändå behöver få stöd i att stärka ordförrådet.

Vad är unikt med boken och vad skiljer den från andra läromedel?

Ordkunskapsböckerna är de första i sitt slag, just i och med att de specifikt riktar in sig på att systematiskt stärka elevernas skolordförråd. Detta är något vi vet kan få gynnsamma effekter på lärandet i samtliga skolämnen.

Ingrid och Leilas 5 tips för att skapa en ordförrådsstärkande lärmiljö:

1. Skapa så språkrika miljöer som möjligt. Se alla situationer under skoldagensom ett tillfälle för eleverna att möta nya ord!

2. Skapa ett positivt och stöttande samtalsklimat för att aktivt uppmuntra elever att utveckla sina svar.

3. Ta för vana att läsa högt för eleverna varje dag. Prata om nya ord i texten och förklara innehållet.

4. Öka samverkan med vårdnadshavare – påtala vikten av att arbeta med språket även hemma.

5. Arbeta systematiskt med att stärka klassens ämnesövergripande ordförråd med Liber Läs! Ordkunskap.